marketing sciaga

Marka rodzinna – To marka przechodząca z pokolenia na pokolenie.
Analiza portfolio -na rynku kapitałowym metoda oceny efektywności przeróżnych mozliwych portfeli papierów wartościowych pod kątem ich zgodności z przyjętą przez inwestora strategią. Bada się przede wszystkim stopę zwrotu, ryzyko jak również funkcję użyteczności. W odniesieniu do strategii przedsiębiorstw wypada rozumieć ją jako instrument umożliwiający jakościowe zilustrowanie uzyskanych pozycji strategicznych zakresów starania przedsiębiorstwa utworzonych z kombinacji struktur produkt–rynek. Analiza owa polega na umieszeniu w polu wyznaczonym poprzez dwie wzajemnie prostopadłe osie wartości ilościowych lub czynników jakościowych oraz na stworzeniu siatki współrzędnych dla trzeciego parametru, którego wielkość bywa wyrażana za pomocą średnicy lub powierzchni koła. W zależności od znaczenia osi mamy do czynienia z analizą ilościową lub jakościową.
Najniezwyklej popularne są metody analizy opracowane przez amerykańską firmę marketing studia Boston Consulting Group (BCG), General Electric jak również Royal Dutch Shell Inc. Posługując się symbolami analizy portfelowej cykl życia produktu określa przejście od znaku zapytania poprzez gwiazdę, natomiast później dojną krowę do kuli u nogi bądź biednego psa. Znaki zapytania bądź inaczej dylematy są to artykuły, które nie gwarantują zysku a także wymagają nakładów inwestycyjnych, ze względu na ich niewielki udział w rynku, przy niemniej jednak wysokim wzroście sprzedaży, co stwarza szansę by stały się gwiazdami. Inwestowanie w tę grupę produktów zamienia je w dojne krowy, natomiast więc w towary o stosunkowo niskim wzroście sprzedaży, lecz niesłychanie ogromnym udziale w rynku, które nie potrzebują żadnych nakładów i powodują oczekiwane zyski. Biedne psy nie dają żadnej nadwyżki i są nie rozwojowe, natomiast więc winny być wycofane z rynku. Macierz BCG była najpowszechniej stosowana w odniesieniu do portfela korporacji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Spotkała się też z krytyką z powodu barwnych nazw pól oraz nadmiernego uproszczenia modelu, co sprawiało mylne zaliczanie artykułów do krańcowych grup wartościowania. Obok czteropolowej macierzy BCG stosowane są różne rodzaje analizy portfelowej. Występuje macierz dziewięciopolowa Mc Kinseya zbudowana na podstawie dwóch analizowanych zmiennych: 1. atrakcyjności produktów mierzonej w długim okresie czasu, 2. pozycji konkurencyjnej jak również sile finansowej przedsiębiorstwa.
Dystrybucja- to inaczej starania, jakie podejmuje się w celu udostępnienia klientowi produktu lub także usługi. W praktyce istnieją dwa rodzaje dystrybucji: pośrednia i bezpośrednia( krótka, wąśka,długa,szeroka)
Dystrybucja pośrednia – towary czy usługi przed dostarczeniem do klienta przechodzą przez ręce pośrednika. Najczęściej ma się do czynienia z detalistami lub hurtownikami.
Dystrybucja bezpośrednia- czyli taki kontakt kupującego a także sprzedającego, który odbywa się bez udziału pośrednika. Do bezpośrednich kanałów dystrybucji można zaliczyć: reklamę wysyłkową, sprzedaż internetową oraz sprzedaż detaliczną.
Dystrybucja selektywna- polega na wykorzystywaniu sporo, celowo dobranych pośredników handlowych zdolnych do spełnienia wymagań wynikających z rodzaju a także cech towarów i ich kwalifikowanej sprzedaży określonym rodzajom nabywców na wyodrębnionych segmentach rynku.
Dystrybucja intensywna -występuje wówczas, kiedy celem producenta bywa szybkie a także masowe wprowadzenie a także utrzymywanie produktu na rynku, co wymaga wykorzystania maksymalnie dostępnej sieci hurtowników oraz detalistów we wszelkich miejscach planowanej sprzedaży.
Dystrybucja ekskluzywna – samochody ,perfumy , kosztowne ,markowe rzeczy
Kanały dystrybucji – znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w określonym miejscu (np. sklep)
Kanał pośredni – występują tu pośrednicy
Kanał bezpośredni – brak pośredników
Trendy w bieżącej dystrybucji –sklepy internetowe ,sklepy telewizyjne, saomooobsługowe , centra handlowe, automaty, sklepy dyscontowe ,koncesjonowanie
Koszty dystrybucji – transport średnio stanowi ponad połowę kosztów dystrybucji , magazynowanie , koszty opakowań transportowych ,koszty związane z administracją = realizacja zamówień
Rodzaje konkurencji –
1. Konkurencja bezpośrednia: rywalizacja o klienta prowadzona przez firmy działające na tych samych rynkach a także oferujących taki sam lub podobny asortyment wyrobów.
2. Konkurencja substytucyjna: rywalizacja pomiędzy firmami oferującymi inne wyroby lub usługi, lecz zaspokajające te same bądź podobne potrzeby (np. producenci nożyków do golenia i producenci maszynek do golenia).
3. Konkurencja potencjalna: możliwe wkroczenie na rynek nowych firm, jakie mogą konkurować bezpośrednio czy pośrednio poprzez wyroby oraz usługi substytucyjne.
4. Konkurencja monopolistyczna: rynek kompleksowy z wielu producentów wytwarzających zróżnicowane produkty, stojących wobec wysoce, niemniej jednak nie idealnie elastycznych krzywych popytu.
5. Konkurencja świetna: rynek składający się z licznych sprzedawców oraz nabywców kupujący identyczny produkt tak, że żaden pojedynczy sprzedawca ani nabywca nie może być w stanie wpłynąć na cenę rynkową poprzez zmianę wielkości produkcji.
Cena – wartość produktu wyrażona w pieniądzach lub w jego ekwiwalencie ; pomimo zwiększonej roli czynników pozacenowych w nowoczesnych procesach marketingowych, cena pozostaje krytycznym czynnikiem na zwłaszcza uciążliwych rynkach charakteryzujących się przede wszystkim konkurencją monopolistyczną czy oligopolistyczną. Cena bywa jedynym składnikiem marketing mix tworzącym przychody. Pozostałe elementy (produkt, dystrybucja jak również promocja) tworzą zaledwie koszty.Cena jest zarówno jednym z najbardziej elastycznych elementów marketing mix, który zdoła być zmieniony szybko w przeciwieństwie do cech produktu, lub rozwiązań w zakresie dystrybucji
4 modele wyznaczania polityki cen :
Polityka przenikania-Polega na wejściu na rynek produktu o niskiej cenie jak również stymulowaniu jego wysokiego popytu przez intensywną promocję. Niska cena zniechęca przy tym konkurentów, więc wzbudza popyt, zwiększając pojemność rynku przedsiębiorstwa, a jednocześnie pozwala na stopniowe podnoszenie ceny. Wzrost cen bywa akceptowany poprzez klientów pod warunkiem intensywnego stosowania odpowiednich środków promocji. Wzrost ilości wytwarzanych oraz sprzedawanych towarów prowadzi do potanienia jednostkowych kosztów produkcji i wzrostu dochodów rekompensujących straty ponoszone w początkowej fazie sprzedaży produktu. W wielu przypadkach korzystają z tej strategii firmy motoryzacyjne, wprowadzając na rynek nowe modele. Początkowa promocja zachęca pierwszych kupujących, natomiast gdy samochód zacznie “pojawiać się” na drogach a także wzrośnie zainteresowanie tym modelem – ceny się podnosi. Również mała firma może z powodzeniem wykorzystać zalety tej strategii np. wprowadzając nowy program komputerowy, warto pierwsze serie sprzedać niezmiernie tanio kilku renomowanym klientom (firmom). W ten sposób program zostanie spopularyzowany, a poza tym, przy kontaktach z innymi klientami będzie można podeprzeć się listą referencyjną.
Polityka zgarniania- To odwrotna od polityki przenikania strategia cenowa. Polega ona na wprowadzaniu na rynek produktów nowych lub unowocześnionych, o wysokich cenach, z nastawieniem na nabywców zachowujących otwartą postawę wobec nowości jak również skłonnych zapłacić wysoką cenę. Nabywcy ci stają się wzorcem dla innych jak również przyczyniają się do rozszerzenia ich kręgu, a tym samym do zwiększenia pojemności rynku. To natomiast pozwala na stopniowe obniżanie ceny prowadzące do wzrostu popytu, podtrzymywanego, m.in. dzięki intensywnej promocji. Z tej strategii korzystają np. producenci elektroniki (przypomnijmy sobie ceny telewizorów czy odtwarzaczy CD sprzed 10 lat jak również porównajmy z współczesnymi). Pierwsi, najbogatsi klienci pozwalają w tej sytuacji odzyskać poniesione nakłady, zaś w późniejszym terminie wykorzystuje się stopniowe obniżanie ceny oraz zwiększanie rynku. Mała firma może skorzystać z polityki zagarniania, kiedy dysponuje nadzwyczajnym, niepowtarzalnym produktem, zwłaszcza, jak zaczyna się moda na ten towar. Ciekawym przykładem stosowania strategii zagarniania bywa rynek okien PCV. Od samego początku był on zdominowany przez nieliczne zakłady wytwórcze, niemniej jednak te, jakie zaczęły produkować owe okna na samym początku, zdołały dyktować bez porównania wyższe ceny niż obecnie obowiązują na rynku.
Polityka niskich cen (dyskontowa) – Z punktu widzenia wykorzystania korzyści skali i możliwości działania na pojemnym (znacznym) rynku zbytu, strategia niskich cen ma dla stosującej ją firmy wiele zalet. Zakłada planowanie oraz utrzymanie cen na poziomie akceptowanym poprzez szeroki krąg nabywców, kosztem eliminacji usług dodatkowych (np. dowozu, kredytowania sprzedaży) oraz innych składników podrażających produkt. Strategia niskich cen pozwala na zwiększenie udziału w rynku. Aczkolwiek może ona wywołać wojnę cenową, spiralę obniżek cen poprzez konkurentów i w efekcie bankructwo niektórych z nich. Strategia niskich cen oznacza również drobne zyski. Dla małych firm owa strategia może być raczej nie zalecana. Lepiej zindywidualizować produkt i sprzedawać go drożej, niż za wszelką cenę starać się być najtańszym na rynku. Polityka niskich cen może się natomiast zbadać w firmach wytwórczych posiadających spore, wolne moce produkcyjne. Niskie ceny pozwolą na zwiększenie sprzedaży jak również ekspansję na nowe rynki, co w konsekwencji zdoła zwiększyć zyski.

Tags: , ,

Comments are closed.